මගේ දෑතේ සවියෙන් නොවේ
     මගෙ නුවණේ බලයෙන් නොවේ .. //
     දෙවිඳුගේ ආත්මයයි මා රැගෙනයන්නේ .. //

සමිදුන් ඉදිරියේ පහනොවනා කිසිවක් නැතේ
කඳු පර්වත දියවී - යාවී සැම ‍වේලේ

බලය නොවේ මගෙ ආත්මයයි
සේනාවල දෙවිදුන් කියයි
සවිය නොවේ මගෙ ආත්මයයි
සේනාවල රජිඳුන් කියයි

     මගේ දෑතේ සවියෙන්…

දෙව් වදනයි ඔබගේ ආලෝකය වුයේ
මාළිගයයි ඔබගේ - මා දෑතේ නිමවන්නේ

බලය නොවේ මගෙ ආත්මයයි
සේනාවල දෙවිදුන් කියයි
සවිය නොවේ මගෙ ආත්මයයි
සේනාවල රජිඳුන් කියයි

     මගේ දෑතේ සවියෙන්…