මගේ මගේ යේසුස් මගේ
වෙහෙස වූවත් ප්‍රීති වූවත්
මගේ මගේ යේසුස් මගේ
සදාටම මාගේ