මගේ පාප සේදුවේ
හිම මෙන් සුදු කළේ
මගේ ශාප දුරු කළේ
මා නව මිනිසෙකු කළේ

ඒ නාමය, උසස් වූ නාමය
රජුන්ගේ රජුමය
ස්වාමින්ගේ ස්වාමින්ය
ඒ නාමය, උසස් වූ නාමය
මට ජය ගෙනදෙන
යෙහෝවා නිස්සි නාමය

මගේ රෝග සුව කළේ
සැම කඳුල පහ කළේ
මා දිවි උසස් කළේ
මා නව මිනිසෙකු කළේ //

ඒ නාමය, උසස් වූ නාමය
මට සුව ගෙනදෙන
යෙහෝවා රාෆා නාමය //

ඒ නාමය, උසස් වූ නාමය
රජුන්ගේ රජුමය
ස්වාමින්ගේ ස්වාමින්ය
ඒ නාමය, උසස් වූ නාමය
සාමය ගෙනදෙන
යෙහෝවා ශාලොම් නාමය

ඒ නාමය, උසස් වූ නාමය
රජුන්ගේ රජුමය
ස්වාමින්ගේ ස්වාමින්ය
ඒ නාමය, උසස් වූ නාමය
මට සැම සපයන
යෙහෝවා යයිරේ නාමය

මගේ හදට ලං වුනේ
නිරතුරු මා සැනසුවේ
මට මිතුරෙකු වුනේ
මා නව මිනිසෙකු කළේ //