මගේ සිත, සිත, සිත අදිනු
කුරුසිය ලඟට
මගේ සිත, සිත, සිත අදිනු
ගලනා ලේ ඇලේට