මහිමයවේ යේසුනි සෑමදා
ගෞරවවේ සමිඳුනිි සෑමදා //

ඔබ පමණි අපේ දෙවිඳුන්
ඔබ පමණි අපේ රජිඳුන්
මුළු හදින්ම අප ස්තුති
පුදනෙමු සෑමදා // සෑමදා //

නමදිමි ඔබ යේසුනි සෑමදා
පසසමි ඔබ සමිඳුනි සෑමදා //

ඔබ පමණි අපේ ...

ඔසවමි ඔබ යේසුනි සෑමදා
වනනෙමි ගුණ සමිඳුනි සෑමදා //

ඔබ පමණි අපේ ...