මහිමෙ රජ ඒවි සැණෙන්
සියොන් දරුවෙනි දැන්
පිබිද ලෑස්තිවෙයව් ප්‍රියෙන්
සිහින් හණ වස්ත්‍රයෙන්

     ආසිරි ලත් දින සැණෙන්ම එයි
     සියොන්හි රන් වීණා හඬ ඇසෙයි
     සුද්දවරුන් මධ්‍යයෙහි
     දෙව්කුමරා සම්භවෙයි

ස්ත්‍රීන් අතරෙන් ඉතා රුව ඇත්
ක්‍රිස්තුස්ගේ සෝබන ඇත්
සියොන් දුවණි සැඟවී ඇත්
නොසොයා ලෝ කීර්තියත්

ආසිරි ලත් දින...

පරවියන් මෙන් වැළපෙන
ශබ්දය දැන් ඇසේය
ආත්ම නිසා බෝ වෙහෙසෙන
රුවෑති දුවණිය

ආසිරි ලත් දින...

මානෙල් මලක් මෙන් කටු මැද
වැඩේය පීඩා මැද
සුබාරංචිය ගෙන යන
පාදවල ලක්ෂණ

ආසිරි ලත් දින...

අරුණ මෙන් ඒ නැගී එන
සන්තෝෂෙන් පිබිදෙන
අහෝ තී බොහෝ සෝබනය
හිරු මෙන් ධර්මිෂ්ටය

ආසිරි ලත් දින...