මහිමේ දෙවිඳුගේ රූපේ දරණා
සුරපුර යේසු තුමා
ප්‍රේමේ නරනිඳු සාමේ කුමරිඳු
බෝ සේ පසසමුවා

     මෙලොවෙහි ආලෝකේ
     පුදුමය නාමය වේ
     මාගේ යේසු දිව්‍ය ලෝකේ
     ප්‍රීති සාගරේ

සමිඳා දමිටුකමෙහි හිරුවේ
අදහනවුන් අතරේ
යුදා ගොතිරෙනා ආ ඒ සිහ රජ
පාපේ බර දැරුවේ

පෙම්වත් සමිඳුතුමා රුව ඇතේ
දස දහසක් අතරේ
මාගේ සියළුම උල්පත්
ඔබ තුළ සෑදී ඇත නිතොරේ

සමිගේ හිස සුදුවේය හිම සේ
ඇස ගිනි දැල් වැනි වේ
පාපේ විනිවිද යාවී බැලුමෙන
ඒ ශ්‍රී නයන යුගේ

සෙවනා කිතු හිමි වේය නිතරා
වෙහෙසවු දේශයකා
නාමේ සුරිඳුගේ බෝසේ මිහිරිය
මිහිරි සැමට වඩා

මැවුමේ නිති මුල වේය සුරනා
ආමෙන් නම දරනා
වේවා මහිමය දේවා පැසසුම
ත්‍රී එක දෙවිඳු හටා