මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටේ ඔබයි
ඔබට නමස්කාර වේවා
පාතාලේ පැරදුවේ ඔබයි
ඔබට නමස්කාර වේවා

හාලේලූයියා හෝසන්නා ////