මම නුඹ කිසිදා අත් නොහරින්නෙමි
     නුඹ මා තුල සදා රඳවා ගන්නෙමි
     ඔබ පසු පස මා සැමදා එන්නෙමි
     ඔබ අසලින්ම මා සදා රැඳෙන්නෙමි

පිළිතුරු නොලබා අසරණ වූ විට වෙනතක හැරුණෙමි
මුව පොව්වෙකු සේ මිරිඟුව පසුපස හතිලා දිව්වෙමි
පිළිතුරක් නොදී බොහෝ කලක් මා නිහඬව සිටියෙමි
එහෙත් නුඹ කෙරෙන් මගේ මුහුණ මා සඟවා නොගත්තෙමි

දෙපාවාරු නැති මොහොතේ තනිවී දුක මැද හැඬුවෙමි
ඉවසුම් නොමැතිව දසතම දිවගොස් හතිලා වැටුනෙමි
දෙපාවාරු නැති මොහොතේ මා නුඹ ඔසවා ගත්තෙමි
නුඹටත් රහසින් නුඹ අසලම සිට නුඹ සවිමත් කළෙමි