මම පසසා ගයම්, ස්වාමි
පසසා ගයම්, ස්වාමි
ඔබේ නාමේ උසස්
උසස්මයි පසසන්ටා //

මම ගෞරවය දෙම්......

මම මහිමය දෙම්......I sing praises to Your name, O Lord
Praises to your name, O Lord
For your name is great
And greatly to be praised //

I give glory......

I give honor......In some versions, "For your name is great" is sung as "For our Lord is great"
Author: Terry MacAlmon
Copyright 1989 by Integrity's Hosanna! Music