මරියනි ඔබ දැනසිටියාද පුතු ඔබෙ
ජල මත ඇවිදී කියා
මරියනි ඔබ දැනසිටියාද පුතු අප
ගැලවීමේ හඬ කියා
දැනසිටියේද ඔබ බිලිඳු පුතුන් අප නැවුම් කරනා බවත්
ඔබෙ ජීවේ දුන් ඒ බිලිඳු පුතූන් ජීවය දෙයි කියා

මරියනි ඔබ දැනසිටියාද පුතු ඔබෙ
අන්ධ නෙත් පාදයි කියා
මරියනි ඔබ දැනසිටියාද පුතු ඔබෙ
කුණාටු සිඳීවී කියා
දැනසිටියේද සුර දුතුන් සමඟ ඔහු පැමිණ ගිය බැව් එදා
දෙව් කැමැත්ත ඔබ පිළිගත්තේ, පුත් දෙවි ඔබ සිපගනිමින්

අන්ධ නෙත් ඇරෙයි, බිහිරන්ට ඇසෙයි
මළවුන් යලි නැගිටීවී
ඇවිදියි කොරුන්, මුවගින් නැගෙයි
දෙව් රජ පාලක මහිමේ

මරියනි ඔබ දැනසිටියාද පුතු ඔබෙ
මැවුම්කරු ලෝ කියාලා
මරියනි ඔබ දැනසිටියාද පුතු
ප්‍රේමයේ රජිඳුන් කියාලා
දැනසිටියේද ඔබ බිලිඳු පුතුන් දෙව් රජ පාලකය කියා
ඔබ තුරුලේ සැතපෙන් බිලිඳු පුතුන්
අපගේ දෙවිඳුන්ය කියා

ගායනය: වොයිස් ඔෆ් හෙවන් ගායන කණ්ඩායම හා දේවගැති ප්‍රසන්න රොහාන්
මෙය "මේරි ඩිඩ් යූ ක්නොව්" ඉංග්‍රීසි ගීතයේ සිංහල පරිවර්ථනයකි.
මෙයින් මරිය තුමියට කිසිඳු නමස්කාරයක් නොලැබෙන අතර,
ඇය සිටිය යුතු ස්ථානයත්, දැනගත යුතුව තිබූ කාරනාත් සඳහන් වේ