මවන්න අලුත් සිතක්
මා තුල යේසුනි
ශුද්ධාත්මය නවකර මා තුල //

පහනොකරන්න මා ඔබගේ අභිමුඛයෙන්
ගෙන නොයන් ශුද්ධාත්මය මා තුලෙන්
නැවතත් දෙනු මැන ගැලවීමේ ප්‍රීතිය
ශුද්ධාත්මය නවකර මා තුල...
(ගීතාවලිය 51:10-12)

සුළු නොකරන්නෙමි ඔබගේ වචනය
ස්ථිර කරන් ශුද්ධාත්මය මා තුල //


Create in me a clean heart, O God
And renew a right spirit within me. (Repeat)

Cast me not away from Thy presence, O Lord
And take not Thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of Thy salvation,
And renew a right spirit within me.