තවත් වසක් ගතවුනා
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !
අළුත් වසක් පැමිණුනා
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !

     මේ දැන් මේ දැන්
     හෝසන්නා දෙව්
     ලෝ සැම ජාති එක්සත් වී !
     එබනේසර් නගමිනි
     හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !

ජීවිතේ සටන් නිම නෑ
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !
යේසුස් උදව් වෙයි බිය නෑ
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !

සැබෑවේ පටිය බඳිව්
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !
දහම් ළය වැස්ම අඳිව්
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !

සුබසුන් වහන් පය ලව්
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !
විස්වාසේ පලිහ ගනිව්
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !

ගැලවීමේ තොප්පි අඳිව්
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !
දෙව් දහම් කඩුව ගනිව්
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !

රුපුන් බල බිඳලමු
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !
යේසුස්ට දජ නගමු
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !

සමිඳුට කැප වෙමු
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !
එළිය බබළවමු
හෝසන්නා දෙව් හෝසන්නා !
එබනේසර් - 1 සාමුවෙල් 4:1, 1 සාමුවෙල් 7:12