මේ දවසේ // සමිඳුන් සෑදූ //
ප්‍රීතිවෙමු // අපි සෑම දෙනා //
මේ දවසේ සමිඳුන් සෑදූ
ප්‍රීතිවෙමු අපි සෑම දෙනා
මේ දවසේ // සමිඳුන් සෑදූThis Is The Day
This Is The Day
That The Lord Has Made
We will rejoice
We will rejoice
And be glad in it
And be glad in it
This is the day that the Lord has made,
We will rejoice and be glad in it
This is the day
This is the day
That the Lord has made.