මේ මාගේ හදවත පියාණෙනි
ඔබටම දෙන්නේ මා
ප්‍රේමයෙන් පුරවන්න දැන් //

අද ඔබ අභියසටා
එන්නෙමි මා තුටිනා
එහි ඇවිදින් මෙදිනේ
ඔබෙ රුව දැකගන්නා

මේ මාගේ...