මේ මිදීම දුන් යේසු පා බැතිනා
ප්‍රේමෙන් නමදිම් මා ///
නිතිනා පසසන්නා

     ගී දෙම් /// සමිටා
     ආත්මෙන් පිරී මෙදිනා

ස්තුතියෙන් ස්වාමින් තුලේ හැකිවේ
ශබ්දේ අසන්නටා ///
ප්‍රීති බොහෝ එවිටා

ප්‍රශංසාවෙන් ආත්මේ රුපුන් හැකිවේ
පරදා ජය ගන්ටා ///
නොවේ බියක් කිසිදා

මේ ස්තුතියෙන් බෝ ආසිරි හිමිවේ
අදහන ඔබ සැමටා ///
සෑමදේ ඉටුවෙන්නා

දූත සේනා ගීයෙන් නමදිමිනා
උසස් තැන් දෙවිඳුන්ටා ///
සදාකල් පසසමිනා

පැසසුම් දී සිත සහනේ ලබමින්
හිමිගේ සෙවනේ මා ///
සුරැකෙම් ප්‍රීතියෙනා