මෙහි ඔබෙ මහිමය පැතිරේවා
හද පැසසීමෙන් ඉතිරේවා
මෙහි සිටිනා සැවොමා පුදමූ ඔබටා
ප්‍රශංසාවේ පූජා...

ශුද්ධයි ඔබ ස්වාමි
සෑහේ ඔබ ස්වාමි
ඔබටයි මුළු මහිමේ
යේසුනි ඔබටයි //


Let Your glory fill this house
Let Your praises fill my heart
Let each vessel offer up to You
The sacrifice of praise

You alone are holy
You alone are worthy
You deserve the glory
Jesus, You alone //[Let Your praises fill my heart] also can sing as [Let Your praises fill our hearts]
1989 - Larry Stockstill