මෙලොව තිබෙන අමිල නිමල
     මධුර සැප එපා
     උදය සවස වැළඳ වඳිමි
     දෙවිඳේ ඔබෙ දෙපා

මගේ ජීවිතේ පියේ
මා පිදුවෙ ඔබ හටයි
වෙන් නොවෙමි දිවි තිබෙන තෙක්
කැප කෙරුවේ ඔබ හටයි //
ප්‍රේමයෙන් බැඳී නිතරම
ඔබට ස්තුති දිදී
මම සිටිමි සැමදා ඔබගේ
පාමුලේ රැඳී

මුළු ලෝකයාම ඔබගෙ
ගතිගුණය නොහඳුනනා
ලතවන්නේ යක්ෂයාගෙ
ඒ කුටියෙ දොර හැරා //
ප්‍රේමයෙන් පියේ ඔබගේ
සාමයෙන් පියේ
මුදවන්න සැම දෙන
ඔවුන්ගේ පාපයෙන් පියේ