මෙතරම් යහපත කලෙද මට
කෙලෙසින් ස්තූති කරම්
මා කෙලෙසින් ස්තූති කරම් //

ස්තූති වේවා - ////
ගෞරව වේවා - ////
ප්‍රශංසා වේවා - ////