මිතුරේ ඔබ හට වැදගත් වදනකි
     යේසුතුමා දැන් පවසන්නේ
     දෙන්න එපා සිත ඔබ මේ ලෝකෙට
     කියමින් එතුමා අමතන්නේ

කෙමෙන් කෙමෙන් දින හා සති ගත වෙයි
කෙමෙන් කෙමෙන් මාසද පසුවෙයි
කෙමෙන් කෙමෙන් අවුරුදුද ගෙවී යයි
ඒ අතරම මරණයද ළඟා වෙයි

අප සතු වස්තුව සොහොනින් නිම වෙයි
අප සතු ගෞරවයද නැති වෙයි
අප විඳිනා සැපතද නිමවී යයි
අප සතු මිළ මුදලද නැති වී යයි

මරණින් අපටැති සියල්ල නැති වෙයි
ඉන්පසු විනිශය දින ළං වෙයි
මේ ලොව අප කල සියළුම පව් ගැන
සමි හට පිළිතුරු දෙන්නට සිදු වෙයි

විනිශෙදි අපගේ සැම පව් හෙළි වෙයි
ගලවන්නට කිසිවෙකු නැතිවෙයි
එනිසා දුක්වී පව් ගැන ඔබගේ
කමාව ලබනු පමා නොවී හිමිගේ