මුළු ලොවෙහිම ශුද්ධ ආත්මයාණන් රැව් දේ
මුළු ලොවෙහිම අනාවැකියන් පැවසූ සේ
මුළු ලොවෙහිම සමිඳුන්ගේ තේජසේ
කරුණා ගුණ විහිදේ
සයුරේ රළ නගිනා සේ

කිතුගේ ශරීරයෙන් ශුද්ධ ආත්මයාණන් රැව් දේ
කිතුගේ ශරීරයෙන් අනාවැකියන් පැවසූ සේ
කිතුගේ ශරීරයෙන් සමිඳුන්ගේ තේජසේ
කරුණා ගුණ විහිදේ
සයුරේ රළ නගිනා සේ

මාගේ හදවතේ ශුද්ධ ආත්මයාණන් රැව් දේ
මාගේ හදවතේ අනාවැකියන් පැවසූ සේ
මාගේ හදවතේ සමිඳුන්ගේ තේජසේ
කරුණා ගුණ විහිදේ
සයුරේ රළ නගිනා සේ

යේසුස් පැමිණෙයි ශුද්ධ ආත්මයාණන් රැව් දේ
යේසුස් පැමිණෙයි අනාවැකියන් පැවසූ සේ
යේසුස් පැමිණෙයි සමිඳුන්ගේ තේජසේ
කරුණා ගුණ විහිදේ
සයුරේ රළ නගිනා සේAll over the world the Spirit is moving,
All over the world as the prophet said it would be;
All over the world there's a mighty revelation
Of the glory of the Lord, as the waters cover the sea.

All over His church God's Spirit is moving,
All over His church as the prophet said it would be;
All over His church there's a mighty revelation
Of the glory of the Lord, as the waters cover the sea.

Right here in this place the Spirit is moving,
Right here in this place as the prophet said it would be;
Right here in this place there's a mighty revelation
Of the glory of the Lord, as the waters cover the sea.


Roy Turner - 1984