මුළු ආත්මයෙන් මුළු හදවතින්
ඔබව නමදින්නම්
මුළු ශක්තියෙන් මුළු බුද්ධියෙන්
ඔබට පෙම්වෙන්නම්

සැබෑ කමින් අත් ඔසවමින්
ඔබව නමදින්නම්
මුළු ලෝකයා ඔබ හැර ගියත්
සමිදේ මම ඉන්නම්