නාසරිය යේසු ආවේ
පව්කාර නපුරු මා සොයා
මේ පෑ ප්‍රේමේ නිමලයි
සුදන් ඒ දෙය දනියි

     ඕ! විස්මිතයි ඕ! පුදුමයි
     මාගේ ගීය සැමදා
     ඕ! විස්මිතයි ඕ! පුදුමයි
     මා හට පෑ දෙව් ප්‍රේමය

මා නිසා ගෙත්සෙමනේදී
ගාවිනා වින්දේ දෙව්තුම්
සෝ ගිනි දැල්වී ගියේය
ඒ දාඩිය ලේ බිඳු සේ

ආලෝකේ ලොවෙන් ආ දූතුන්
යේසු දෙස බැලූයෙන්
මා ආත්මේ නිසා වින්දේ
ඒ පැයේ සැනසුවේ

මාගේ දුක් හා පව් සෑමා
දැරී හිමිගේ කුරුසේ
මේ හැමදේ කල්වාරියේ
වින්ඳේ සුරිඳා ප්‍රේමෙන්

මිදුම්ලත්තන් හා මහිමේ
යේසු මුව දකිනෙම්
සදාකල් ප්‍රේමෙ ගීතේ
මා ප්‍රීතිය වේ හෘදේ