නමදිමි ඔබ පාමුලෙහි
ඔබෙ නාමය ඔසවන්නෙමි
කරුණාවේ ප්‍රේමයේ සමිඳුන්
ඔබෙ නාමය ඔසවන්නෙමි

නමදිමි ඔබ පාමුලෙහි
ඔබෙ නාමය ඔසවන්නෙමි
කරුණාවේ හා ප්‍රේමයේ සමිඳුන්
ඔබෙ නාමය ඔසවන්නෙමි

ඔබ ශුද්ධයි, ශුද්ධයි, ශුද්ධයි - ///
සෑමදාගායනය, පද රචනය සිංහල: ග්ලෝරියා බෙනිහින්
පරිවර්ථනය කළ ඉංග්‍රීසි ගීතිකාව: වී ෆෝල් ඩවුන් (ක්‍රිස් ටොම්ලින්)

We fall down
We lay our crowns
At the feet of Jesus

The greatness of
Your mercy and love
At the feet of Jesus

We cry holy, holy, holy
We cry holy, holy, holy
We cry holy, holy, holy
Is the Lamb2001 - Chris Tomlin
Songwriters: KYLE DAVID MATTHEWS