නමදිමු සැමා දිව්‍ය කුමරා
     බැති සිතිනා පෙමිනා

නිසල් වූ රෑ සුරදූත සේනා
දුන්නේ ගොපළුන්ටා සුභ හසුනා
දෙව්පුත් බෙත්ලෙහෙමේ උපනා
උස්තැන්හි මහිමා

පුවත අසා ගොපළුන් තුටිනා
රැකවල් දා එහි ගොස් විගසා
ඒ ගවලෙනෙ උන් දෙව් බිළිඳා
නැමදා බැතිනා

අහසෙහි පෑ තරු දැක තොසිනා
පෙරදිගින් ආ ඒ රජු තිදෙනා
කුමරුන්ටා පඬුරු වටිනා
පිදුවෝ පෙමිනා

පින්වත් ඒ සැම ගිය ලෙසිනා
යමු අපි දැන් ඒ ගොහල කරා
සිත් පුදමුව අපි ඒ තුමටා
වඳිමු බැතිනා