නිල් තණ බිම් මත මා සතපන්නේ
නිසල වු දිය වෙත මා ගෙන යන්නේ
මගෙ ආත්මය ඔබ පණ පොවමින්නේ
දමිටු මාවතේ මා ගෙනයන්නේ

     සමිඳුනි සමිඳුනි ඔබ මා එඬේරා වේ
     මා හට කිසි හිඟයක් නොම වේ
     කිසි හිඟයක් නොවේ

මරණ සෙවනේ මිටියාවතේ
කිසි උවදුරකට බිය නොමවන්නේ
මන්ද ඔබ මා සමඟ සිටින්නේ
සමිඳුනි ඔබ හට ස්තූති කරන්නේ

තෙලින් ඔබ මා ආලේප කෙරුවේ
මගෙ කුසලානය උතුරා ගැලුවේ
යහපත කරුණාව සියළු දිනේදී
සැබවින්ම මා පසුපස පැමිණේවී