නිලඹරේ දෙව්දූතුන් විහිදේ
ස්වාමින්වහන්සේගේ නාදේ රැව්දේ
රාවේ හොරණෑවේ ඊට එක්වේ
යේසුස් ස්වාමි පැමිණේ

     හාලේලූයියා යේසු
     තේජානුභාවෙනා
     මා උදෙසා එන ඒ දවසේ //
     මා ස්වාමි සමඟා
     ඒ ශුද්ධ රටටා
     තේජසින් මා යනවා //

කල්වාරියේදී ලත් ලේ ආලේපේ
ක්‍රිස්තු මේ වාරේ තේජාන්විත වේ
කල්නෑරා බිළිඳු බෙත්ලෙහෙමේ
රාජාති රජුසේ ඒ

ඊමේ ආසාවෙන් බෝ යාච්ඤාවෙනි
ශුද්ධාත්මෙන් පූර්ණව නිර්මල වී
සුද්දවතුන් රාශි මධ්‍යකාසේ
ඒ රාජා සම්මුඛ වේ

නානා සෝදුක් පීඩා මාර්ගේ ඇති
වින්ද මනාලිය සන්තෝසෙනි
මල්කම් කළාවූ ඒ සේලෙන් සැදී
යේසු රජා හා යන්නී

පීතෘතුමාගේ ඒ මංගල්‍යයටා
සුද්දවතුන් සෑමා රැස්කරනා
ප්‍රීති සන්තෝසෙන් යුක්ත ඒ දිනා
යේසු රජා හා යම් මා