ආකාශයත් මහ පොළවත්
ඔබේ බලගතු මහිමේ තුලින්
දෙවිඳුනි ඔබ මැවුම්කරුවේ
ඔබේ බලගතු හස්තෙ තුලින්

නොහැකි කියා දෙයක් නෑ
ඔබට නොහැකි කියා දෙයක් නෑ
(යේසුනි) නොහැකි කියා දෙයක් නෑ
ඔබට නොහැකි කියා දෙයක් නෑ

දෙව් රජානනි, ස්තුති ඔබ හට පුද කරමි
නොහැකි කියා, කිසි දෙයක් නෑ
ඔබට නොහැකි කියා දෙයක් නෑ
නොහැකි කියා, කිසි දෙයක් නෑ
ඔබට නොහැකි කියා දෙයක් නෑAh Lord God Thou hast made the heavens
And the earth, by Thy great power
Ah Lord God Thou hast made the heavens
And the earth by Thine out stretched arm

Nothing is too difficult for Thee //
Great and mighty God
Great in counsel and mighty in deed

Nothing, nothing, absolutely nothing
Nothing is too difficult for Thee