ඔබ දිව්‍ය පාමුලේ
     සිටිමි මම ප්‍රේම යේසුනි

යේසු සේ මා - යාච්ඤා වෙනා
සිටින සේ - දෙන් වරමා

රූපේ ඔබේ - පෙනෙන සේ
දර්ශන වෙන් - මා ස්වාමිනේ

මිහිරි හඬින් - කථා කරන්
හෘදේ මගේ - දැන් සනසන්

මා ආත්මෙටා - අතගසා
ස්වර්ගේ තබන් - නිතර මා

සෑම වෙලේ - ආත්මෙන් පිරී
ජීවත් වෙන්ටා - දෙන් කරුණා