බලාපොරොත්තුව මට දුන්නා
ඔබ මාව ධර්මිෂ්ඨ කළා
කුරුසිය පා...මුලදී
ඔබ මා ස්ථානය ගත්තා
ඔබ කරුණාව මා හට දැක්වුවා
කුරුසිය පාමුලදී මා වෙනුවෙන් දිවි පිදූ

එතුම්ගේ මහිමය දිස්වේ
හිරුගේ ආලෝකය මෙන්
යුගයෙන් යුගය එතුමන් බැබලේ
ඕ අහස දෙස බලන්
දෙව්දුතුන් හඬ නඟයි
ගයමීන් ශුද්ධයි ස්වාමි===================================
පරිවර්ථනය / ප්‍රථම ගායනය: චමත් සිල්වා
පරිවර්ථන වර්ශය: 2013/2016
ඉංග්‍රීසි ගීතිකාව: හිස් ග්ලෝරි අපියස් - හිල්සෝන්ග්
===================================
You gave me hope
You made me whole
At the cross
You took my place
You showed me grace
At the cross where You died for me

And His glory appears
Like the light from the sun
Age to age He shines
Oh Look to the skies
Hear the angels cry
Singing Holy is the LordSongwriters: DARLENE JOYCE ZSCHECH, MARTY SAMPSON
Worship Leader: Brooke Ligertwood
2009 Hillsong Publishing