යේසු //// (//)

කසල ගොඩින් එසෙව්වා
පර්වතයේ මා තැබුවා //

පව්කාර ජීවිතෙන් මාව ගැලෙව්වා
මගේ සියලු දුක්බර සතුටට පෙරළුවා

ඔබ මාගේ පර්වතයයි //// සැමදා //

යේසු...