ඔබ මාගේ රජුන් /// පසසම් //
ඔබ මාගේ ජීවේ /// පසසම් //
ඔබ මාගේ මිදුම්කරු /// පසසම්//
ඔබ මාගේ සුවයයි /// පසසම් //
ඔබ මාගේ සියල්ලයි /// පසසම්//

ඕ හාලේලූයියා /// පසසම් //