ඔබ මගේ කෙඳිරීම් සිනාව කරලා
වැරහැලි මුදා දැම්මා
ඔබ මගේ කෙඳිරීම් සිනාව කරලා
මා තුටින් වේලාලූවා
මහිමේ ගීයෙන් මා කරන්නේ ප්‍රශංසා
නොවී නිහඬ මාගේ හිමි
සදාකාල්ම ස්තූති කරන්නෙම් මා






Thou hast turned my mourning into dancing for me
Thou hast put off my sack clothe
Thou hast turned my mourning into dancing for me
And guarded me with gladness
To the end my glory may sing praise unto thee
And not be silent
Oh Lord my God
I will give thanks unto thee forever