ඔබ මෙතැනයි, අප අතරේ සැරි සරමින්
ඔබ නමදිමි//
ඔබ මෙතැනයි, ක්‍රියාකරමින් මෙහිදී
ඔබ නමදිමි//

ඔබ මෙතැනයි, අප අතරේ සැරි සරමින්
ඔබ නමදිමි//
ඔබ මෙතැනයි, ක්‍රියාකරමින් මෙහිදී
ඔබ නමදිමි//

     මග සදනා, හාස්කම් කරනා
     පොරොන්දු රකිනා, අඳුරෙදි ආලෝකේ
     මා දෙවිඳුන් ඒ ඔබම වේ //

ඔබ මෙතැනයි, සැම හදවත් අත ගසමින්
ඔබ නමදිමි //
ඔබ මෙතැනයි සැම හදවත් සුව කරමින්
ඔබ නමදිමි //

ඔබ මෙතැනයි, දිවි පරිවර්ථන කරමින්,
ඔබ නමදිමි //
ඔබ මෙතැනයි සැම හදවත් ගොඩනගමින්
ඔබ නමදිමි //

     මග සදනා, හාස්කම් කරනා...

සැම කඳුලැල් ඔබ පිසදමයි
කැඩුනු සිත් ඔබ ගොඩනගයි
සැමදේට පිළිතුර ඔබයි
යේසුනි

     මග සදනා, හාස්කම් කරනා...

ඔබ මෙතැනයි, සැම දිවි අත ගසමින්
ඔබ නමදිමි //
ඔබ මෙතැනයි, සැම හිඟ කම් සපුරමින්
ඔබ නමදිමි //

     මග සදනා, හාස්කම් කරනා...You are here
Moving in our midst
I worship you
I worship you
You are here
Working in this place
I worship you
I worship you
You are here
Moving in our midst
I worship you
I worship you
You are here
Working in this place
I worship you
I worship you

Way maker
Miracle worker
Promise keeper
Light in the darkness
My God
That is who you are
Way maker
Miracle worker
Promise keeper
Light in the darkness
My God
That is who you are

You are here
Touching every heart
I worship you
I worship you
You are here
Healing every heart
I worship you
I worship you
You are here
Turning lives around
I worship you
I worship you
You are here
Mending every heart
I worship you
I worship you

Way maker
Miracle worker
Promise keeper
Light in the darkness
My God
That is who you are
Way maker
Miracle worker
Promise keeper
Light in the darkness
My God
That is who you are

You wipe away all tears
You mend the broken heart
You’re the answer to it all
Jesus
You wipe away all tears
You mend the broken heart
You’re the answer to it all (to it all)
Jesus

Way maker
Miracle worker
Promise keeper
Light in the darkness
My God
That is who you are
Way maker
Miracle worker
Promise keeper
Light in the darkness
My God
That is who you are

You are here
Touching every life
I worship you
I worship you
You are here
Meeting every need
I worship you
I worship youSINACH - Way Maker (2016)