ඔබ සුව කරන්නේ මා
සුව දෙන්නාවූ ස්වාමී
මා වදනින් සැමා සුව වේ
සුව දෙන්නාවූ ස්වාමී

මට සුවේ ඔබෙන් ලැබේ
සුව දෙන්නාවූ ස්වාමී
ඔබෙ වදන් මට සුව දේ
සුව දෙන්නාවූ ස්වාමීI am the God that healeth thee
I am the Lord Your healer
I sent My word and healed your disease
I am the Lord your healer

You are the God that Healeth me
You are the Lord My healer
You sent Your word and healed my disease
You are the Lord my healerDon Moen - 1986, Give Thanks