ඔබ තේජස් හා කිරුළත් හැර
මෙහි ආ කල මා නිසා
නිවසේහි බෙත්ලෙහෙම් නුවර
නොලත් සේක ඉඩක් තොසා

     යේසුස් මා සිතට වඩින්
     ඔබට එහි ඉඩ ඇත්
     යේසුස් මා සිතට වඩින් දැන්
     ඔබට එහි ඉඩ ඇත්

සුර දූතයන් සගයේ සිට
ඔබට පැසසුම් දුන්නත්
දිළිඳෙක් සේම ඔබ ලොවට
වැඩිසේක වෙමින් දුක්පත්

හිවලුන්ට හා සියොතුන් හට
වනයේ ඉඩ ඇත් විය
එනමුත් යේසු හිමි ඔබට
ඉඩමක් මෙහි නැත් විය

ඔබ ජීවනේ බස රැගෙන
ලෝසත් මුදන්ට ආ කල්හි
කටු ඔටුන්නක් හිස ලමින
මැරුවෝය කුරුසේහි

ඔබ තේජසින් ජය ගන්නට
එන කල් සුරසෙන් ගීයෙන්
කැඳවා මාද ඉඩමක් මට
ඔබ ලඟින්ම සලසන්

     යේසුස් මා සිත වෙයි සතොස්
     ඔබ මා කැඳවන කල
     යේසුස් මා සිත වෙයි සතොස් දැන්
     ඔබ මා කැඳවන කල


ඔබ තේජස් හා කිරුළත් හැර - සි. ඩබ්ලිව් ද සිල්වා ඉංග්‍රීසි ගීතිකාව සිංහළට පරිවර්ථන කරන ලදි.
Thou didst leave Thy throne and Thy kingly crown,
When Thou camest to earth for me;
But in Bethlehem’s home was there found no room
For Thy holy nativity.

Chorus:
O come to my heart, Lord Jesus,
There is room in my heart for Thee.


Heaven’s arches rang when the angels sang,
Proclaiming Thy royal degree;
But of lowly birth didst Thou come to earth,
And in great humility.

Chorus…

The foxes found rest, and the birds their nest
In the shade of the forest tree;
But Thy couch was the sod, O Thou Son of God,
In the deserts of Galilee.

Chorus…

Thou camest, O Lord, with the living Word,
That should set Thy people free;
But with mocking scorn and with crown of thorn,
They bore Thee to Calvary.

Chorus…

When the heavens shall ring, and the angels sing,
At Thy coming to victory,
Let Thy voice call me home,
Saying "Yet there is room,
There is room at My side for thee."

My heart shall rejoice, Lord Jesus,
When Thou comest and callest for me.
Words: Emily E. Elliott, 1864. This hymn was first used at St. Mark’s Church, Brighton, England, where Elliott’s father was rector. In 1870, it was published in the Church Missionary Juvenile Instructor, which Elliott edited.