ඔබටයි උසස් තැන දෙන්නේ
උතුම් වූ පූජකයානණි
ඔසවා අන් සියලුම දෙයට වඩා
නමදිමු අපි ඔබ දිව්‍ය පාමුලේWe place You on the highest place
For You, are the great High Priest
We place You, high above all else, all else
And we come to You
And worship at Your feet

And we come to You
And worship at Your feet1983 - Words And Music By Ramon Pink