ඔබේ ශුද්ධ අභිමුඛයේ මා රැදී සතුටු වෙම්
ඒ සතුට මධ්‍යයේ කරුණාව සිහිකරමි //
ගැළවීමේ ප්‍රීතියෙන් සන්තෝෂමත් වෙමි
ඔබෙ මන්දිරේ මැද දී කරුණාව සිහි කරමි//