ඔසවමු අපගේ දෙවිඳුන් //
නමදිමු එතුමන් පාමුලේ //
ශුද්ධය එතුමා ////Exalt the Lord our God
Exalt the Lord our God
And worship at His footstool
Worship at His footstool
Holy is He, holy is He
~ Other Variation ~
Exalt the Lord our God //
And worship at His feet //
Holy is He ////Psalm 99:5, 1977 Scripture in Song, Rick Ridings