ඔසවන්නෙමි මා දෑත දැන්
නමදින්නටා දේවාති දෙව්
මා හදෙහි රජිඳ යේසුස් වේ

ඔසවන්නෙමි මා දෑත දැන්...

අන් දෙවිවරු බොහෝ විනා
වටිනා දෙයක් නෑ කිසිත්
ඔබ පමණයි සදා
මා ආත්මේ මිදූ ස්වාමිනී

ඒ නාමෙටයි පුදන්නේ මා
මගේ සියල් //