ඔව් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් තුම් මාරු නොවේ
නෑ මාරු නොවේ //
ඔව් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් තුම් මාරු නෝවේ සදාකාලෙටම
හාලේලූයියා...