ඔවා ඇළ දොළ වෙත
යන්නේ පිපාසායෙන්
ඇලෙයි ඔබට මා සිත
දෙවිඳුනි ඒ මෙන්

ඔබට තද ඇල්මෙන
පෙළෙන්නා මා හද
මා දෙවිඳුගෙ මුහුන
කවදා දකිම්ද

කොතෙක් කලක් සුරිඳුනි
ඉන්ටද සෝපත්ව
පීඩාකරුගේ අතිනි
මිදීමක් නැතිව

මා සිත් මැලැවෙන්නේ මන්ද
ඇදැහිල්ලෙන් සිටින්
ලැබෙයි සුව මනනඳ
දෙන්ට ගී පැසසුම්