පව්බර වැඩි වී ශෝක වෙලා
හව්හරණක් මට නොමැති කලා
දෙව් කුමරුන් වෙත ආමි කියා
පව්කරු මා හට වෙන්න දයා

     පාපයෙන් ස්වාමි යේසුස් මාව මිදුවා
     මාව මිදුවා යේසුස් මාව මිදුවා

කුදිටු දෙයින් නිති සිත පිරිලා
දමිටු කෙනෙක් ලෙස වෙස පෙරලා
රැවටූ නිසා මම සෑම දෙනා
පවිටු කෙනෙක් වී සිටිය සැනා

තැවෙමින් මගේ සෑම පාප ගැනා
කියමින් ආ විට හිමිට ගුණා
දෙවමින් සමා මට සතුටු සිතින්
කුළුණෙන් කීවේ පව් නොකරන්

ලෝක දෙයින් සැනසීම සොයා
ශෝක වෙමින් සිටිනා සැවොමා
පාප කියා සැම යේසු වෙතා
ආවොතිනා ඔබ සමාව ඇතා