පසසම් නිමක් නැතේ /// යේසුස්

එතුම් රජුන්ගේ රජ ස්වාමින්ගේ ස්වාමි
සදාකල් එතුමා රජ
යේසුස් //// සදාකල් එතුමා රජ