පව් පුන් මෙමා හොඳක් නොවන්
නිසා දුන් ලේ පේම සිතින්
ආරාධනා ලත් බැවින් මම්
දේව ස්වාමි එමි දැන්

පව් පුන් මෙමා පාප මලින්
නාවා ලමින් ලේවූ ගඟින්
මාගේ සිතත් සුද්ද කරන්
දේව ස්වාමි එමි දැන්

පව් පුන් මෙමා නානා දුකින්
රාගදෝසා මෝහ බලෙන්
පෙළී බසින් බැති සිතින්
දේව ස්වාමි එමි දැන්

පව් පුන් මෙමා නොමින් හීන
අන්ධ දුගී සොවින් ඉන්න
ඕනෑ සැපත් ගන්නා මෙන
දේව ස්වාමි එමි දැන්

පව් පුන් මෙමා මහත් තුටින්
භාරගෙන කමා වෙමින්
මුදන්නේය කී එබැවින්
දේව ස්වාමි එමි දැන්

පව් පුන් මෙමා ඔබගේ පෙම්
සැම බාධා වින්දා බැවින්
ඔබට අයිති වන මෙන්
දේව ස්වාමි එමි දැන්