පීඩා දුක් විපත් විඳිමින්
මෙලෝ මැදින් යන මා
වටලාගෙන සිව් දිගින්
සිටිත් සතුරෝ සැමා

     මා මිදූ යේසුනි
     මා තුළේ නිති වසන්
     මා පෙම්වත් යේසුනි
     මෙමා නිති රැකදෙන්

සතුරු දන සැවොම
මට බලවත් බැවින්
වැටෙම් දුබල වූ මම
දෙන් ඔබ අත සැණෙන්

     මා මිදූ යේසුනි...

මේ කය මා හිමියනි
වෙහෙසයි මෙමා තදින්
සාතන් හා ලොවත් නිතිනි
දෙත් මට දුක් නොමින්

     මා මිදූ යේසුනි...

මේ සතුරන් මැදින් වැරෙන්
බය නොවී යන්නට
වගුළ ඔබ රුධිරෙන්
ලකුණක් දෙන් දැන් මට

     මා මිදූ යේසුනි...