පෙම් සුරනේ යටත් අපි ඔබගේ
සිහසුන් වෙත් අයදිමු බැතින්
මෙහිදී දැන් එක්වෙන දෙදෙනාගේ
සිත් පුරවන් නොවෙනස් ප්‍රේමයෙන්

ජීවනේ වූ ඔබ මොවුන්ට සෙත් දී
ඇදහිල්ලෙන් සුරැක නිත් සැපෙන්
ඉවසීමත් සොම්නසත් පැතුමත් දී
ඔබ පස්සේම යන්ට සලස්වන්

දුක් දුරැර සව්කල් සනසන් මොවුන්
සමගිකමෙන් දයාවෙන් සිට
අත්දකින්ට තේජසේ සැප නිතින්
දෙන් මොවුන්ට ඔබගේ පිහිටO perfect Love, all human thought transcending,
Lowly we kneel in prayer before Thy throne,
That theirs may be the love which knows no ending,
Whom Thou forevermore dost join in one.

O perfect Life, be Thou their full assurance,
Of tender charity and steadfast faith,
Of patient hope and quiet, brave endurance,
With childlike trust that fears nor pain nor death.

Grant them the joy which brightens earthly sorrow;
Grant them the peace which calms all earthly strife,
And to life’s day the glorious unknown morrow
That dawns upon eternal love and life.

Hear us, O Father, gracious and forgiving,
Through Jesus Christ, Thy coeternal Word,
Who, with the Holy Ghost, by all things living
Now and to endless ages art adored.Words: Dorothy F. Gurney, 1883