පෙම්බර යේසුනි ඔබට
බෝවර දුක් දුන්නේ නොදැනයි
මා කළ පව් ගැන එවිට
නොදනිම් මක් කර මිදෙම්දැයි

     මේ මාගේ යේසුනි
     දැන් එමි මා පිළි ගන්නේද
     බෑ ඉන්ට ස්වාමිනේ
     කමා වී මා පිළිගන්නේද

මගේ පාප බරත් දැන් අරන්
යේසුනි මම් එමි බලනු
මා දෙස නෙත් යොමා ආදරෙන්
පුත මාගෙයි නුඹ කියනු

මා පිළිගෙන යේසුනි දැන්
දැවෙනා මේ සිත නිවලා
පුරවා සැනසුම් ප්‍රේමයෙන්
මා තුටින් පිනවන් මෙකලා