පිබිදීමක් දුන මැනව
ආත්මයාණනි දුන මැනව
ශුද්ධ ආත්මයාණනි
මා ප්‍රාණවත් කර
පිබිදීමක් දුන මැනව