පිපාසයි සමිදේ
පිපාසයි සමිදේ
මා ස්පර්ශ කරන්
ඔබේ මුහුණ සොයම්
පිපාසයි සමිදේ

මා පුරවන් සමිදේ
මා පුරවන් සමිදේ
මා ස්පර්ශ කරන්
ඔබේ මුහුණ සොයම්
මා පුරවන් සමිදේ